תאונות אישיות

תאונות אישיות

בכל ימות השנה ילדינו נוהגים לשחק ולהשתולל הן בזמן שהותם במסגרות החינוכיות למיניהן והן במסגרת זמנם החופשי לאחר שעות הלימודים ואף בימי החופש הגדול.

לצערנו לעיתים הילד נפל ונחבל, ובמקרים שונים אף עלולים להיגרם לילד נזק גוף ונכויות למיניהן.

מרבית ההורים אינם מודעים, ולא במקרה, לעובדה כי ילדינו מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות, כאשר תוקפה של הפוליסה חל גם מחוץ לשעות הלימודים ואף בימי החופש הגדול.

על פי חוק לימוד חובה, התשט-1994 חלה חובה על הרשויות לבטח את כל מי שזכאי לחינוך חינם על פי החוק, כולל ילדים בגני ילדים.

הביטוח הינו ביטוח חובה, והוא כלול באגרת חינוך אותה משלמים ההורים בתחילת כל שנת לימודים, באמצעות הרשות המקומית.

הכיסוי הביטוחי ניתן באמצעות חברות הביטוח הגדולות בישראל, בכפוף לתנאיה וסייגיה של הפוליסה.

על פי תנאי הפוליסה יכוסה מקרה ביטוח שהואאירוע תאונתי”, בין אם התאונה התרחשה בין כתלי המוסד הלימודי ובין אם ארע מחוצה לו ומעבר לשעות הלימוד, וקיימים אף מצבים בהם ניתן כיסוי ביטוחי מחוץ לגבולות ישראל (לדוגמא: תאונה בארעה במהלך חופשה משפחתית).

אירוע תאונתי מוגדר כאירועאליםופתאומישגרם לנזק גופני או נפשי,. יש לציין כי איןרשימה סגורהשל מקרים וכל מקרה ייבחן בפני עצמו.

להלן מספר דוגמאות למקרים הנחשביםתאונה”:

נפילה מאופניים או כל נפילה אחרת, נשיכת כלב, הכשה, פגיעה בגן שעשועים, פגיעה על ידי צד שלישי, פציעה במהלך משחק או פעילות ספורטיבית ועוד.

פוליסת הביטוח מעניקה פיצוי לא רק במקרים שלנכות צמיתה,  אלא מעניקה פיצויי גם במקרים בהם עקב פציעה אושפז הילד ו/או נעדר הילד ממוסד הלימודים.

סכום הפיצוי המקסימלי עומד על למעלה מ-300,000 שח (במקרה של נכות צמיתה מלאה) ובמקרה של נכות חלקית ישולם פיצוי יחסי אשר יחושב בהתאם לאחוזי הנכות של הילד, בנוסף, קיים פיצוי לימי אשפוז ולימי היעדרות מהמוסד הלימודי, פיצוי בגין מוות ופטירה. ופיצויי בגין הוצאות רפואיות כהגדרתן בפוליסה.

חשוב לציין כי התשלום אינו מותנה באשםאו ברשלנותשל גוף כלשהו, ודי בכך שהילד נפגע בתאונה”, כדי לזכותו בקבלת פיצויי על פי תנאי הפוליסה.

חשוב לציין כי מדובר בפוליסת ביטוח עליה חל חוק חוזה הביטוח, התשמא-1981 ולכן תקופת ההתיישנות הינה תקופהמקוצרתבת 3 שנים בלבד. מאחר והמבוטח הינו קטין, אזי תקופת ההתיישנות תחל להיספר מגיל 18 כך שלמעשה יכול הילד להגיש תביעה לקבלת תגמולי ביטוח עד גיל 21.

במקרה שילדכם נפגע חס וחלילה בתאונה פנו באופן מידי לבית הספר ובקשו אישור על היותו תלמיד ועל מספר ימי ההעדרות, כמו כן, בקשו לקבל העתק מהפוליסת ביטוח וכן בקשו למלא טופס הודעה על תאונה (מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בטרם מילוי טופס התביעה לחברת הביטוח).

יש למלא את טופס התביעה לחברת הביטוח במלואו ולשולחו לחברת הביטוח בדואר רשום, שימו לבעל חברת הביטוח לשלם את הפיצויי תוך 30 יום מיום שיתקבלו אצלה כל המסמכים הדרושים לה לצורך בירור חבותה.

איספו ושימרו על כל המסמכים הרפואיים וכל הקבלות בגין הוצאות שהוצאתם כגון פינוי באמבולנס, רכישת אביזרים רפואיים ועוד.

יצויין עוד כי ילדים מגיל טרום חובה ועד לימודים בכיתות יגידאשר נפגעו בתאונה בשיניהם, וזקוקים לקבלת טיפולים עקב הפגיעה, קיימת הזכות לקבל טיפולי שיניים בהתאם להסכם של משרד החינוך עם חברות הביטוח, חשוב לציין כי אין מדובר בפיצויי כספי ולא תהא השתתפות חברת הביטוח במקרים בהם יבוצעו הטיפולים במרפאות פרטיות, על כן, קיימת חשיבות רבתי בפנייה לחברת הביטוח מיד עם התרחשות האירוע וקבלת שם המרפאה הקרובה ביותר לביתכם בה יוכל הילד לקבל טיפול.

עורכי הדין של משרדנו בעלי ניסיון רב בטיפול בתביעות נגד חברות הביטוח, משלב הדיווח הראשוני לחברה ועד שלב הגשת תביעה משפטית לבית משפט.

אנו עומדים לרשותכם בטל’: 08-6526525 והנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני, ללא כל התחייבות מצידכם.
רועי אסור | משרד עורכי דין
Logo